Smart RDM dla Odnawialnych
Źródeł Energii

Smart RDM to portal integrujący wszystkie dane procesowe
i biznesowe niezbędne do poprawy wydajności produkcji

  • Wykrywanie awarii
  • Wizualizacja stanu pracy urządzeń: turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, magazynów energii
  • Diagnostyka pracy urządzeń
  • Prognozowanie produkcji
Trybik zielony
  • Na podstawie rankingu urządzeń, opartego na aktualnym stanie np. turbiny wiatrowej i jego ważności
  • Oparte na analizie krzywej mocy
  • Dostaw energii opartych na precyzyjniejszym prognozowaniu produkcji
  • Napraw i konserwacji opartych na rzeczywistym stanie urządzeń
Lupa

Co zyskasz dzięki Smart RDM

Wsparcie procesu wykrywania anomalii

Prognozowanie produkcji

Lepsze planowanie napraw i konserwacji

Kluczowe informacje o stanie infrastruktury w czasie rzeczywistym

Poprawa marżowości przedsiębiorstwa

Ograniczenie kosztów usuwania awarii

Smart RDM - wersja standardowa
Optymalizacja w pięciu krokach

01. Integracja Danych

Pierwszy krok to integracja wszystkich kluczowych danych produkcyjnych czasu rzeczywistego.

Efekt

Stworzenie jednego źródła prawdy dla systemów biznesowych bezpiecznie oddzielonego od infrastruktury produkcyjnej.

Smart RDM, Schemat

02. Budowanie kontekstu

Drugi krok to odwzorowanie infrastruktury technicznej i procesów produkcyjnych w modelu cyfrowym. Odpowiednia kodyfikacja, dostarczana w trakcie wdrożenia, umożliwi monitorowanie i analizę farm wiatrowych lub fotowoltaicznych. Każdy monitorowany element będzie miał swój unikalny kod w systemie połączony z odpowiadającymi mu danymi z urządzeń pomiarowych.

Efekt

Możliwość wiarygodnego porównania elementów infrastruktury, ich analizy oraz szybkie dodawanie nowych elementów do modelu, np. nowej farmy, turbiny, czujnika czy wskaźnika biznesowego.

OZE SmartRDM Budowanie kontekstu

03. Wizualizacja i monitoring

Trzeci krok to odwzorowanie cyfrowe procesów na interaktywnych maskach synoptycznych. Dla każdego rodzaju urządzenia (np. turbiny) jest przygotowany schemat cyfrowy, tak żeby operatorzy mieli podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym.

Efekt

Podgląd aktualnych i historycznych parametrów technicznych maszyn. Szybka reakcja na zdarzenia.

OZE SmartRDM wizualizacja i monitoring

04. Alarmy i powiadomienia

System umożliwia konfigurowanie progów alarmowych i powiadomień o nieprawidłowościach, przekroczeniach lub wydajności. Zdarzenia są zintegrowane z notyfikacjami wysyłanymi do zdefiniowanych użytkowników. Operator systemu ma możliwość przekierowania zdarzeń do odpowiednich służb serwisowych wraz z niezbędnymi informacjami o zdarzeniu i jego lokalizacji.

Efekt

Automatyzacja i ograniczenie czasu obsługi awarii.

OZE SmartRDM alarmy i powiadomienia

05. Analizy i raportowanie

System umożliwia wydajne raportowanie. Raporty mogą przedstawiać realizację planów, podsumowanie stanu maszyn i innych wskaźników biznesowych potrzebnych do analizy efektywności produkcji.

Efekt

Prezentacja wyników dla menedżerów i wskazanie miejsc do optymalizacji.

OZE SmartRDM analizy i raportowanie

Smart RDM - wersja rozszerzona

Po zrealizowaniu podstawowych potrzeb związanych z monitorowaniem stanu urządzeń dzięki narzędziu Smart RDM wychodzimy naprzeciwko nowym wyzwaniom związanym z optymalizacją produkcji. Otoczenie biznesowe będzie wymuszało ciągłość dostaw energii, skrócenie czasu przestoju i większą wydajność urządzeń.

W module Big Data stosujemy specjalistyczne algorytmy obliczeniowe do czyszczenia i uzupełniania danych, wykrywania anomalii w celu uniknięcia awarii, prognozowania produkcji powiązanego z planami konserwacji i wymaganiami odbiorców.

Moduł zaawansowany, Big Data, BI