Synergia z OSIsoft PI System

Integracja Smart RDM i systemu OSIsoft PI pozwala stworzyć kompletny system do monitorowania, analizowania i planowania.

Synergia PI i RDM


Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym,
Bezpieczeństwo i skalowalność,
Zarządzanie zdarzeniami i alarmami,
Notyfikacje i subskrypcje,
Asset Framework,
Integracja z GIS,
Monitorowanie i diagnostyka systemu.

Smart RDM


Wprowadzanie danych i edycja danych ręcznie,
Obsługa planów i harmonogramów produkcji,
Automatyczne raportowanie,
Integracja z systemami biznesowymi,
Zaawansowana analiza danych,
Aplikacja mobilna,
Zarządzanie procesami ETL do zasilania hurtowni danych.

PI System


Kompresja danych,
Budowa archiwum danych,
Ujednolicenie jednostek pomiarowych,
Analiza danych w czasie rzeczywistym,
Integracja z systemami automatyki,
Kodyfikacja i standard nazewnictwa punktów pomiarowych,
Budowa kontekstu danych.

Synergia PI i RDM

Smart RDM

PI System

Rozszerzenie możliwości systemu OSIsoft PI przez Smart RDM

System umożliwia ręczne wprowadzanie, edycję i komentowanie danych procesowych przez uprawnionych użytkowników systemu z poziomu www lub aplikacji mobilnej z możliwością podglądu historii wprowadzanych zmian. Funkcja ta jest wykorzystywana głównie do ręcznej walidacji danych, edycji i komentowania zdarzeń i raportów oraz tworzenia planów produkcyjnych.

Ręczna edycja, RDM

Funkcja wprowadzania danych może być wykorzystywana do tworzenia planów produkcji lub harmonogramów wykorzystując możliwości future data w Systemie PI. System umożliwia monitorowanie realizacji planów produkcyjnych (plan versus wykonanie).

Harmonogramy produkcji, RDM

Smart RDM pozwala automatycznie tworzyć ustandaryzowane raporty produkcyjne. System jest zintegrowany ze strukturą danych AF i systemami biznesowymi. Rozwiązanie automatycznie tworzy pliki pdf lub integruje się z najpopularniejszymi systemami raportowymi umożliwiając publikację raportów biznesowych i technologicznych. Nieograniczony strumień danych pozwala zoptymalizować wykorzystanie licencji.

Raportowanie, RDM

Moduł Big Data w Smart RDM umożliwia implementacje oraz zarządzanie dedykowanymi skryptami do integracji systemów. Użytkownik Smart RDM ma możliwość ręcznego lub automatycznego uruchamiania skryptów integracyjnych z poziomu modułu. Integracja, w zależności od wolumenu i charakteru danych może odbywać się w dowolnej technologii integracyjnej (OLEDB, PI WebAPI, AF SDK). Pozwala to efektywnie i skalowalnie zarządzać przepływem danych między Systemem PI a systemami biznesowymi on-premise lub w chmurze. Moduł nie ma ograniczeń liczby strumieni danych.

Integracja, RDM

Modułu Big Data w Smart RDM umożliwia osadzenie skryptów do parametryzowania i zarządzania procesami ETL. Stworzony specjalny mechanizm integracyjny zapewnia pełną kontrolę wysoką wydajność procesu przesyłania danych do hurtowni.

Procesy ETL, RDM

Moduł Big Data umożliwia uruchamianie zaawansowanych analiz i algorytmów przez użytkowników biznesowych. Użytkownik może uruchamiać analizy ad-hoc lub cyklicznie oraz podglądać status ich wykonania. Moduł umożliwia też eksport i import danych z systemu. Wykorzystuje  możliwości w pełni skalowalnego środowiska chmurowego jako silnika obliczeniowego. Źródłem danych może być zarówno PI System jak i inne źródła wymagane do określonej analizy.

Zaawansowana analiza, RDM

Aplikacja mobilna Smart RDM pozwala na szybki dostęp do raportów i wizualizacji. Pracownikom technicznym pozwala na wprowadzanie danych ręcznie oraz przyjmowania zleceń wraz z opisem zdarzenia.

Aplikacja mobilna, RDM

Synergia rozwiązań Smart RDM i OSIsoft PI

Dzięki odpowiedniej konfiguracji modelu danych AF, wykorzystaniu biblioteki szablonów, branżowej kodyfikacji oraz integracji, Smart RDM umożliwia generowanie automatycznych raportów prezentujących wybrane dane AF oraz ręczne wprowadzanie i walidację danych z poziomu interaktywnych formularzy.

Asset Framework, PI System, RDM

Smart RDM integruje się z PI Vision, zapewniając wygodną nawigację z poziomu aplikacji zarówno na PC jak i urządzeniach mobilnych. System posiada przygotowane widoki technologiczne oraz biznesowe uwzględniające potrzeby branżowe. Podglądy są widoczne dla uprawnionych użytkowników bez możliwości edycji. W ramach implementacji systemu dostarczona zostaje branżowa struktura AF oraz integracja PI Vision z GIS. Pozwala to na monitorowanie danych modelu AF w czasie rzeczywistym w ujęciu geograficznym.

Wizualizacje, PI System, RDM

Moduł analityczny struktury AF umożliwia konfigurację automatycznych zdarzeń (Event Frames) na podstawie zdefiniowanych warunków. Z poziomu Smart RDM możemy przeglądać i edytować parametry związane ze zdarzeniami, filtrować je i przeszukiwać, dodawać komentarze, ręcznie zamykać zlecenia i podejmować działania. Możemy zintegrować RDM z zewnętrznymi systemami do zarządzania zleceniami. Smart RDM umożliwia także subskrypcje mailowe na automatycznie generowane w aplikacji raporty. Istotnym usprawnieniem które daje Smart RDM jest możliwość definiowania przyczyny postojów i awarii.

Alarmy, notyfikacje, Subskrypcje, PI system, RDM

System OSIsoft PI udostępnia interfejsy do akwizycji danych diagnostycznych i wykorzystuje model danych AF (biblioteka AF, struktura elementów, zdarzenia oraz notyfikacje). Smart RDM prezentuje dane diagnostyczne i raporty stanu infrastruktury oraz systemu PI. Moduł alarmów i zleceń pozwala też obsługiwać alarmy z systemu PI, systemów z nim zintegrowanych i powiązanej infrastruktury IT.

Monitorowanie, Diagnostyka, PI system, RDM

Osisoft PI skaluje się w ramach całej działalności operacyjnej. Zapewnia stały dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym oraz dostęp  do danych historycznych. Smart RDM dodatkowo pozwala na wykorzystanie nieograniczonej mocy obliczeniowej w chmurze w zależności od potrzeb. Wspiera wymagania bezpieczeństwa infrastruktury produkcyjnej i zapewnia pełną integrację z Active Directory. Smart RDM dziedziczy te uprawnienia oraz pozwala dodatkowo na odizolowanie użytkowników biznesowych od źródeł danych produkcyjnych oraz infrastruktury krytycznej.

Skalowalność, PI System, RDM

Wdrożenie Smart RDM w organizacjach z OSIsoft PI:

01.

Dopasowanie – Prekonfigurowany standard branżowy

02.

Integracja – wykorzystanie optymalnych metod do wymiany danych z systemami biznesowymi

03.

OSIsoft Asset Framework zoptymalizowany pod kątem analiz, raportowania i monitoringu

04.

Widoki PI Vision – Prekonfigurowany standard branżowy

05.

PI ProcessBook – wsparcie migracji do PI Vision

06.

Szkolenia i warsztaty w środowisku Klienta

07.

PI Ace wsparcie migracji do Asset Framework i modułu Big Data

08.

Diagnostyka systemu za pomocą PI Monitoring